Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman

KUR’AN-I KERİM’DE ÂDÂB-I MUÂŞERET

GÖRGÜ KURALLARI

(Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Baskı)

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN

İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş (PDF)

KISALTMALAR   19

ÖNSÖZ   21

I. BÖLÜM KAVRAMSAL TAHLİL (PDF)

I. ÂDÂBI MUÂŞERET   31

A. EDEB   31

1. Lügat Yönünden Tarifi   31

2. Istılah Yönünden Tarifi   33

3. İlimler Yönünden Tarifi   35

B. MUÂŞERET  36

1. Lügat Yönünden Tarifi   36

2. Istılah Yönünden Tarifi   37

II. SOSYAL HAYATIN GEREKLİLİĞİ   38

A. SOSYAL HAYAT FITRAT(YARATILIŞ)IN BİR GEREĞİDİR   39

B. SOSYAL HAYAT DİNÎ YAŞAYIŞIN BİR GEREĞİDİR   41

III. ÂDÂBI MUÂŞERETİN MAHİYETİ, AMACI VE ÖNEMİ   42

A. ÂDÂBI MUÂŞERETİN MAHİYETİ   42

B. ÂDÂBI MUÂŞERETİN AMACI   44

C. ÂDÂBI MUÂŞERETİN ÖNEMİ   45

1. Edebin Birey Açısından Önemi   46

2. Edebin Toplum Açısından Önemi   50

3. Edebin İbadetler Açısından Önemi   52

D. ÂDÂBI MUÂŞERET’İN KAYNAĞI   55

E. İSLAM’DA ÂDÂBI MUÂŞERET’İN KAYNAĞI   57

II. BÖLÜM ÖZEL/İKİLİ İLİŞKİLERDE ÂDÂBI MUÂŞERET (PDF)

ÖZEL İLİŞKİLERDE ÂDÂBI MUÂŞERET   63

A. KULALLAH İLİŞKİŞİNDE ÂDÂB   65 (PDF)

1. Kulluk Bilincini Muhafaza Etmek   66

2. Söz, İş ve Davranışlarda Aşırılıklardan kaçınmak   73

3. Ar ve hayâ Duygusuna Sahip Olma   74

4. “Haşyetullah” Sahibi Olma   78

5. Korku İle Ümit Arasında Bulunma   79

6. Dua Ederken İsteme Âdâbını Gözetme   81

7. Hayrı ve Tüm İyilikleri Allah’ın Lütfu Bilme   86

8. Şerri O’na İsnat Etmeme   89

B. PEYGAMBERLER ve Hz. MUHAMMED   95 (PDF)

1. İnsan ve Peygamber   96

2. Peygamberler   98

3. Peygamberlerin Ahlakı   99

4. Hz. Muhammed (sav)   100

C. Hz. PEYGAMBER İLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB   106 (PDF)

1. Allah’ın ve Elçisinin Önüne Geçilmez   108

2. Yanında Yüksek Sesle Konuşulmaz   111

3. Adıyla, Lakabıyla, Künyesiyle Hitap Edilmez   113

4. İstirahat Anında Rahatsız Edilmez   116

5. Meclisi İzinsiz Terk Edilmez!   124

6. Çağrısı Herhangi Birinin Çağrısına Benzetilemez!   127

7. Buyruklarına İtiraz Edilmez   129

8. Meclisinden Kaçılmaz   130

9. Argo Tabirlerle Hitap Edilmez   130

10. Evine İzinsiz Girilmez   132

11. Hanımarıyla Evlenilmez   135

12. Nefse Tercih Edilmeli, Hatta Daha Çok Sevilmeli   136

13. Vefatından Sonra Rasûlullah’a Saygı ve Sevgi   140

D. “ZEVCÂTI TAHİRÂT”IN Hz. PEYGAMBER’LE İLİŞKİLERİNDE ÂDÂBI   146 (PDF)

1. Peygamber’in Hanımları Şanslı, Fakat Ayrıcalıklı Değildiler   147

2. Onlar da Kadın İdiler   148

3. Hz. Peygamber Son Derece Nazik Bir İnsandı   150

4. Yüce Rabbi Hanımlarına Karşı da Rasûlünü Savunuyordu   151

E. MÜMİNLERİN HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARI İLE İLİŞKİLERİNDE ÂDÂBI  154 (PDF)

1. Hicap (Örtünme) Âyeti Gelmeden Önceki Durum  156

2. Hicap Âyeti   158

3. Hicap Âyetinin Getirdiği Muâşeret Esasları   159

a. Cilbab Emri   161

b. Konuşma Âdâbı ve Üslubuna Riâyet   161

c. Teberrüç’ten Sakınma   164

F. KARI KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   166 (PDF)

1. Ailenin Teşekkülü   169

a. Cahiliye Döneminde Evlenme   170

b. İslam’da Evlenme   173

b1. Evlenecek Adaylar Birbirini Görmeli   173

b2. Evlenecek Adaylar Birbirini İstemeli   175

b3. Hıtbe (Dünür Olma) ve Âdâbı   177

c. Adayların Birbirinde Arayacağı Vasıflar   181

c1. Kadının Erkekte Arayacağı Vasıflar   181

c2. Erkeğin Kadında Arayacağı Nitelikler   182

d. Mihir  Başlık – Hediye   184

e. Nişanlanma   186

f. Düğün   189

g. Velîme   190

h. Eğlenme   191

ı. İlân ve Def   192

i. Evlileri Tebrik Etme   193

j. Aile Çatısı Altında Karı ile Kocanın Konumları  194

k. Aile Reisi Kocadır   196

2. Kadının Uyması Gerekli Muâşeret Esasları   202

a. Yöneticiye/Kocaya İtaat   202

b. Aile Mahremiyetlerini Muhafaza  206

c. Aile Sırlarını Koruma  206

3. Kocanın Uyması Gerekli Muâşeret Esasları   207

a. Ailenin Geçimini Temin   208

b. Sevgi, Saygı, Hüsni Muâşeret   211

c. Hoşgörü   216

d. Hanımıyla Alay Etmemek   217

e. Ayıpları Araştırmamak   218

f. İtaatsizlik/Nüşuz Halinde Tavsiyeler   220

f1. “Nüşuz” Kadından İse   220

f2. İtaatsizlik/Nüşuz Kocadan İse   230

f3. Birden Fazla Evlilik Halinde   234

4. Cinsel İlişkide Âdâb   238

a. Cinsel Arzunun Tatmini   238

b. Mübaşeretin Keyfiyeti   241

c. Cinsel Tatminde Hanımları Önceleme (Takdim)   243

5. Hayız Halinde Âdâbı Muâşeret   244

6. Yahudi Erkeklerinin Kadınlarına Zulmü   246

7. Kur’anı Kerim Açısından Kadın Kocasını Aldatan/Dessas Değildir!   248

G. KAYINBABALAR, KAYINVALİDELER VE ONLARIN AKRABALARI İLE ÂDÂB 252 (PDF)

1. İslam’da Akrabalık   253

a. Nesep/Soy Yoluyla Akrabalık   253

b. Sıhriyet/Evlenme Yoluyla Akrabalık   253

c. Süt Emme Yoluyla Akrabalık    253

2. Evlilik Bağının Getirdiği Yükümlülükler   254

a. Damatların Âdâbı   254

a1. Kayınbabalar ve Kayınvalidelerle Âdâb   254

a2. Huysuz Kayınvalidelerle Âdâb   258

a3. Kayınbiraderler ve Baldızlarla Âdâb   259

b. Kayınbabalar ve Kayınvalidelerin Damatlar ve Gelinleri İle Âdâbı 260

b1. Kayınbabalar ve Kayınvalideler Gençlerin İşlerine Fazla Müdahil Olmamalı     263

b2. Baba ve Kayınbaba Hz. Peygamber’den Üç Örnek Davranış   264

H. EBEVEY NEVLÂT İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   267 (PDF)

1. Anne ve Babanın Uyması Gerekli Âdâb   267

a. Çocuklar Arasında Adalet   269

b. Acıma Duygusunu İhmal Etmemek   272

c. KızErkek Ayrımı Yapmamak   274

d. Çocukların Terbiyesini Güzel Yapmak  277

e. KarıKoca Hallerini Gizlemek   285

2. Çocukların Uymaları Gerekli Âdâb   287

a. AnneBabaya İyilik ve İhsan   288

b. Anne ve Babaya İtaat  290

c. Gayrı Müslim Anne ve Babalara İlgi   293

d. AnneBabaya İyilik ve İhsanın Şekli   295

d1. Onlara “Öf!” Bile Demememeli   297

d2. Kızdırmamalı, Azarlamamalı   298

d3. Hoşnut Olacakları Söz Söylemeli  298

d4. Üzerlerine Merhamet Kanatları Gerilmeli   299

d5. Onlar İçin Duâ Etmeli   301

I. KADIN ERKEK İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   302 (PDF)

1. KadınErkek İlişkilerinde Esas Olan Ayetler ve İlgili Kavramlar   302

a. Anahtar Kelime ve Deyimler   304

a1. “Avret”   304

a2. Ğaddu’lBesar   305

a3. “Fürûc”   305

a4. Ferclerin Muhafazası   306

a5. “Ziynet”   306

2. Yetişkin İnsanlarda “Avret” Sayılan Hal ve Durumları   307

a. Erkeğin Erkekle Âdâbı  308

b. Kadının Kadınla Âdâbı   308

c. Erkeğin Yabancı Kadınla Âdâbı   309

c1. Hicap Emri   311

c2. Halvet Halinin Yasak Olması   313

c3. Kadına Bakmayı ve Dokunmayı Mübah Kılan Hâller   316

d. Kadının Yabancı Erkekle Âdâbı   317

d1. Konuşurken   319

d2. Süslenirken   319

d3. Ahretlik, BacıKardeşlik, Kirvelikle Sonradan İhdas Edilen Yakınlıklar(!)   321

d4. İhtiyar Kadınların Özel Durumları   323

e. Birbirlerine Mahrem Olanların Âdâbı   324

İ. ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   331 (PDF)

1. Öğretmenin Uyması Gerekli Âdâb   335

a. Öğretmen İlmiyle Âmil Olmalı   335

b. Öğrencisini Evladı/Kardeşi Bilmeli   338

c. Öğrencilerine Toplumun Emaneti Gözüyle Bakmalı   339

d. Anlatırken Öğrencilerin Seviyesine İnmeli   339

e. Öfkesine Hâkim Olup Öğrencilerine Rıfkla Muâmele Etmeli   341

f. Bilmediği Konularda “Bilmiyorum” Diyebilmeli   344

g. Öğrencilerini Minnet Altına Sokmamalı   346

h. Öğrencilerine Sevecen Yaklaşmalı   348

2. Öğrencinin Uyması Gerekli Âdâb   349

a. Öğretmenini Can Kulağıyla Dinlemeli   349

b. Hocasına Karşı Oldukça Mütevâzi Olmak   350

c. Soru Sorma Hakkını İstismar Etmemek   355

d. Derse Geç Kalmamalı   357

e. Dersten Çıkmamalı   358

J. KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   360 (PDF)

1. Müslüman Komşular   361

a. Yakın Komşu   361

b. Uzak Komşu   361

2. Gayrı Müslim Komşular   362

3. Öncelik Hakkı Olan Komşu   363

4. Komşuya İyiliğin Şekli   364

5. Komşuluğun İcapları   366

K. GAYRİ MÜSLİMLERLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB   369 (PDF)

1. Savaş Hâlinde Uyulması Gerekli Âdâb   370

2. Sulh/Barış Hâlinde Uyulması Gerekli Âdâb   372

a. Herkes Dininde Serbesttir   375

b. Ehli Kitaba Has Özel Durum    377

b1. Ehli Kitab’ın Zalimleri   378

b2. Ehli Kitabın Salihleri   379

3. Gayri Müslimlerle Dostluk   384

L. YETİM VE KİMSESİZLERLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB 389 (PDF)

1. Yetime Sahip Çıkılmalı   394

2. Yetime İyilik Edilmeli   394

3. İyilikten Dolayı Kimseden Teşekkür Beklenmemeli   395

4. Yetim Kızlar Meselesi   396

5. Allah’ın Uyarısına Kulak Vermeli   397

M. FAKİRLERLE İLİŞKİDE ÂDÂB   400 (PDF)

1. İnfakta Ölçü   404

2. İnfakta Öncelik   407

3. Vermenin Âdâbı   409

4. Alan Pişman Edilmemeli   412

5. Yok Demenin de Bir Âdâbı Olmalı   414

6. İffetli Fakir İfşa Edilmemeli   415

a. Alenen Yapılan İyiliklerde Riyâ ve Şöhret Hissi Aranabilir  416

b. Gizlilik, Alan Açısından Büyük Önem Arzetmektedir   416

7. Dilenciliğe Pirim Verilmemeli   417

N. ÂMİR MEMUR İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB   420 (PDF)

1. Âmirlerin Uymaları Gerekli Âdâb   423

a. Yönetimde Keyfilik Olmamalı   423

b. Memurların Hatası Aranmamalı   425

c. Bağışlayıcı Olmalı   426

d. Mütevâzı Olmalı   427

e. Memurlarla İstişâre Edilmeli   429

f. Memurların Arası Islah Edilmeli   431

g. Memurlardan Hediye Kabul Edilmemeli   432

2. Memurların Uymaları Gerekli Âdâb   435

a. İzin Âdâbı   436

b. GirişÇıkışlara Dikkat Edilmeli   438

c. Yağcılık Yapılmamalı   438

d. Yapamayacağı Görev Talep Edilmemeli   440

e. Her Zaman ve Her Yerde Saygı Gösterilmeli   441

III. BÖLÜM YAKLAŞTIRICI NİTELİKTE (PDF)

GENEL İLİŞKİLER

A. İSTİ’ZAN/İSLAM’DA İZİN İSTİME VE ÂDÂBI   445

1. Medeni Hayatın Kuralları Vardır   445

2. Müslüman Gayrı Medeni Olamaz   445

3. Hiçbir Meskene İzinsiz ve Selamsız Girilmez   446

4. Kapıyı Çalma ve İzin İsteme Âdâbı   447

B. HANE HALKI ARASINDA ÂDÂBII MUÂŞERET   455

1. Ev Planı İslam’a Göre Olmalı   455

2. Aile İçi Âdâba Riayet Edilmeli   456

C. SELAMLAŞMA VE ÂDÂBI   459

1. Selam   460

2.Tahiyye   462

3. Selâmın Şekli   463

4. Selama En Güzeli ile Karşılık Verilmeli   464

5. Selamlamada Belli bir Sıra Takip Edilmeli   467

6. Herkese ve Her Yerde Selam Verilmez  470

7. Selâmdan Sonra “Merhaba!”   471

8. Musafaha/Tokalaşma   473

9. El ve Etek Öpme   475

D. MİSAFİR KARŞILAMA VE MİSAFİRLİK ÂDÂBI   478

1. Ev Sahibinin Âdâbı   479

a. Misafir Güzel Bir Kıyafetle Karşılanmalı   480

b. Misafire Güler Yüz Gösterilmeli   482

c. Misafirler Bir Müddet Yalnız Bırakılmalı   483

d. İkram İçin Telaşlanmaya Lüzum Yok   483

e. Yemeği Takdim Şekli   485

f. Yemekte Misafirlerle İlgilenilmeli   486

g. Misafirlere Hizmet   487

h. Misafir Güler Yüzle Uğurlanmalı   488

2. Misafirlerin Âdâbı   489

a. Geleceğini ve Zamanını Önceden Bildirmek/Randevu   489

b. Güzel Giyinmek   490

c. İzinsiz ve Selâmsız Eve Girmemek   491

d. Ziyaret Saatine Dikkat!   491

e. Sunulan İkramı Beğenmemek Olmaz!   492

f. Evde SağaSola Bakmamalı   493

E. ZİYAFET VE ÂDÂBI   495

1. Ziyafette Davet   496

2. Yemeklerin Tertibi   499

3. Ziyafette Davetlinin Durumu   502

IV. BÖLÜM ŞAHSA ÖZGÜ HÂL VE DAVRANIŞLAR (PDF)

A. TEMİZLİK/TAHARET, NEZAFET, NEZAHET   507

1. Bâtının Temizliği/Kalp, Ruh ve Nefsin Temizliği/Mânevî Temizlik.   507

a. Hadesten Temizlik ve Âdâbı   511

b. Gusül ve Âdâbı   511

c. Guslün Şekli   513

2. Zâhirin Temizliği/Maddi Temizlik   514

3. Necasetten Temizlik ve Âdâbı   514

4. Bedeni Çeşitli İfrazattan Temizlemek   517

a. Hıtan/Sünnet Olma   519

b. Sünnet Olmanın Önemi   520

c. İstihdad/Kasıkların Tıraşı   521

B. GİYİM KUŞAM VE ÂDÂBI   523

1. Giyinmek Fıtri, Zaruri Bir İhtiyaçtır   523

2. Güzel Giyinmek   526

3. Müslümanların Müşterek Bir Kıyafeti Olabilir mi?  529

4. Görünüm Önemlidir   530

C. BAŞKALARINA KARŞI SAYGILI OLMAK   532

1. Her İnsana Saygı  532

2. Büyüklere Saygı  537

3. Meclislere Saygı   538

a. Meclisin Hakkı: Selâm   538

b. Gelene ilgi   539

c. Gelen İçin Ayağa Kalkmak   542

d. Meclisten Ayrılırken İzin İstemek   543

e. İzin İstemenin Âdâbı   544

f. Meclisin Kefâreti   545

4 Konuşma Âdâbı   547

5 Kötülüklere Misliyle de Olsa Mukabele Etmemek   551

6. Fısıldaşmak   555

7. Tecessüs   559

SONUÇ   563 (PDF)

BİBLİYOGRAFYA   572

DİZİN  579

 

 

Site tasarımı Mehmet Akif Duman

Elektronik posta adresi